Projekt pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji
Tomaszowa Mazowieckiego" jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

aktualności i komunikaty

Deklaracja dostępności strony Promocja Projektu Zakładu Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

więcej »

26 kwietnia 2016 roku odbyła się™ konferencja z okazji zakoń„czenia projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie cz궛ci aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”. Spotkanie zorganizowano w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym "MOLO" w Smardzewicach.

więcej »

Szanowni Pań„stwo, zbliżamy się™ do koń„ca realizacji najwię™kszej w ostatnich latach miejskiej inwestycji, którą… jest projekt prowadzony przez Zakł‚ad Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej pn. „Modernizacja oczyszczalni ś›cieków i skanalizowanie cz궛ci aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”. W jego ramach powstaje ponad 100 kilometrów nowej sieci sanitarnej wraz z  przyłą…czami w pasach drogowych. 19 km dotychczas istnieją…cej sieci został‚o zmodernizowane. Wymieniono również kolektor tł‚oczny mię™dzy przepompownią… ś›cieków przy  ul. Kę™pa a oczyszczalnią… ś›cieków przy ul. Henrykowskiej o dł‚ugoś›ci ok. 1,3 km, wybudowano nową… przepompownię™ ś›cieków przy ul. Kę™pa 19 oraz zmodernizowano oczyszczalnię™ ś›cieków przy ul. Henrykowskiej, co pozwoli na cał‚kowite rozwią…zanie gospodarki osadowej.

więcej »
« Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 14 ... Następne » 

Projekt przyczyni się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej