Projekt pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji
Tomaszowa Mazowieckiego" jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

kontakt

Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spół‚ka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kę™pa 19


tel./fax:  (44) - 724- 22- 92 wew. 101, 102, 103, 104, 105, 108

JRP tel. (44) - 724-51-58 wew .101, e-mail: jrp@zgwk.pl

NIP PL: 773-21-71-153     REGON: 590761733
KRS: 0000125241 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śšródmieścia

XX Wydział‚ KRS, Kapitał‚ zakł‚.: 85 269 000 zł‚

Konto: PKO S.A. I O/Tomaszów Mazowiecki
86 1240 3145 1111 0000 2786 0214

 

Nasza lokalizacja:

 

Projekt przyczyni się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej