Projekt pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji
Tomaszowa Mazowieckiego" jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

aktualności i komunikaty

Apel Prezydenta Marcina Witko
21.01.2016

Szanowni Pań„stwo, zbliżamy się™ do koń„ca realizacji najwię™kszej w ostatnich latach miejskiej inwestycji, którą… jest projekt prowadzony przez Zakł‚ad Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej pn. „Modernizacja oczyszczalni ś›cieków i skanalizowanie cz궛ci aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”. W jego ramach powstaje ponad 100 kilometrów nowej sieci sanitarnej wraz z  przyłą…czami w pasach drogowych. 19 km dotychczas istnieją…cej sieci został‚o zmodernizowane. Wymieniono również kolektor tł‚oczny mię™dzy przepompownią… ś›cieków przy  ul. Kę™pa a oczyszczalnią… ś›cieków przy ul. Henrykowskiej o dł‚ugoś›ci ok. 1,3 km, wybudowano nową… przepompownię™ ś›cieków przy ul. Kę™pa 19 oraz zmodernizowano oczyszczalnię™ ś›cieków przy ul. Henrykowskiej, co pozwoli na cał‚kowite rozwią…zanie gospodarki osadowej.

 

Inwestycja realizowana jest z udział‚em wielomilionowych środków unijnych. Wymusza to na nas speł‚nienie okreś›lonych warunków, by otrzymanego dofinansowania nie trzeba był‚o zwracać‡. Najważniejszym jest likwidacja blisko 2300 przydomowych szamb i przyłą…czenie tych posesji do zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Czas na osią…gnię™cie zakł‚adanego efektu ekologicznego mamy tylko do wrześ›nia 2016 roku. Dlatego zwracam się™ do Pań„stwa, właś›cicieli nieruchomoś›ci przylegają…cych do nowo budowanej sieci kanalizacji sanitarnej, o podjęcie działań„ w celu jak najszybszego przyłą…czenia do niej swoich posesji. Zachę™cam również - w myśl zasady, że wspólnie znaczy taniej - do aktywnego udział‚u w programie grupowego przyłą…czania się™ do miejskiego systemu kanalizacyjnego.

 

Pamię™tajmy, że nowoczesna kanalizacja to czystsza woda w rzekach, a co za tym idzie również w naszych kranach. Ufam, że wszystkim nam w równej mierze zależy na ochronie ś›rodowiska naturalnego oraz leży na sercu dobro naszego miasta – Tomaszowa Mazowieckiego.

 

Niezbędne informacje na temat zasad przyłą…czenia się do kanalizacji sanitarnej udzielane są… przez Zakł‚ad Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej. Z nim też, jako beneficjentem projektu, należy zawrzeć‡ stosowną… umowę™.

 

Jeszcze raz pragnę™ podkreślić‡, że to Pań„stwa decyzje o przyłą…czeniu swoich posesji do miejskiej sieci kanalizacyjnej, lub ich brak, będą… miał‚y kluczowe znaczenie dla powodzenia cał‚ej inwestycji. Mam nadzieję™, że wykażą… się™ Pań„stwo zrozumieniem i odpowiedzą… na apel w siedzibie Spółki przy ul. Kę™pa 19 w Tomaszowie Mazowieckim, pokój 4,6,15.« powrót

Projekt przyczyni się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej