Projekt pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji
Tomaszowa Mazowieckiego" jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

informacje o projekcie

Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie cz궛ci aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego" jest współ‚finansowany przez Unię™ Europejskę… ze ś›rodków Funduszu Spójnoś›ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Celem projektu jest ochrona ś›rodowiska naturalnego oraz rozwój infrastruktury technicznej, dzię™ki czemu aglomeracja Tomaszowa Mazowieckiego spełni warunki zawarte w dyrektywie Unii Europejskiej dotyczą…cej oczyszczania ścieków komunalnych.


Zakres Projektu:

  1. Budowa nowej sieci kanalizacyjnej o dł‚ugoś›ci ok. 108 km;
  2. Modernizacja istnieją…cej sieci sanitarnej o dł‚ugoś›ci ok. 19 km;
  3. Wymiana kolektora tł‚ocznego mię™dzy przepompownią… ś›cieków przy ul. Kępa a oczyszczalnia ścieków przy ul.  Henrykowskiej o dł‚ugoś›ci ok. 1.3 km;
  4. Budowa nowej przepompowni ścieków przy ul. Kę™pa 19 oraz modernizacja oczyszczalni ś›cieków przy ul. Henrykowskiej wraz z cał‚kowitym rozwią…zaniem gospodarki osadowej.

 

Korzyś›ci dla mieszkań„ców i ś›rodowiska:

  • Wzrost poziomu skanalizowania aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego z 74,8% do 95,4%. ś›wiadczy to o umożliwieniu dostę™pu do kanalizacji dla ok. 15,5 tys. dodatkowych mieszkań„ców,
  • proces przyjmowania i oczyszczania ś›cieków komunalnych zgodny z wymogami Dyrektywy unijnej 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ś›cieków komunalnych oraz Rozporzą…dzenia Ministra Śšrodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków jakie należy spełnić‡ przy wprowadzaniu ś›cieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla ś›rodowiska wodnego,
  • poprawa jakoś›ci wód powierzchniowych i podziemnych,
  • poprawa jakoś›ci wód pitnych w aglomeracji,
  • poprawa warunków bytowych mieszkań„ców.

 

Inwestycje zwią…zane z realizacją… Projektu Kluczowego „ Modernizacja oczyszczalni ś›cieków i skanalizowanie cz궛ci aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” współ‚finansowane są przez Unię™ Europejską… ze Ś›rodków Funduszu Spójnoś›ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śšrodowisko 2007-2013.

 

Cał‚kowity koszt Projektu:
208 418 904,98 zł
Wartość‡ dofinansowania z Funduszu Spójnoś›ci:
101 370 724,91 zł‚.

 

Pozostał‚ym źródł‚em finansowania Projektu są… ś›rodki wł‚asne Beneficjenta pochodzą…ce z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śšrodowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 42 245 816,38 zł‚. oraz z pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Śšrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 10.385.019,00 zł‚.

 

Dotychczasowe efekty realizacji Projektu:

Kończy się™ etap projektowania. Intensywnie ruszył‚y prace budowlane w terenie. W wielu ulicach miasta budowę kanalizacji sanitarnej zakończono, a Mieszkań„cy korzystają…c z wielu preferencji, mają… już możliwość‡ przyłą…czenia swoich nieruchomoś›ci do nowo wybudowanej sieci. Należy jednak pamiętać‡, że preferencje te obowią…zują… tyko do czasu zakoń„czenia realizacji tej inwestycji.

Projekt realizowany jest w ramach 7 Kontraktów, obejmujących 15 zadań„ budowlanych, oraz 4 umów na realizację™ usł‚ug w zakresie:
- Inżyniera Kontraktu
- Pomocy Technicznej
- Działań„ informacyjnych i promocyjnych o Projekcie
- Opracowania koncepcji ostatecznego rozwią…zania problemu osadów zdeponowanych na lagunach.

Kontrakt I – obejmuje budowę™ 21.500 mb kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Tomaszów Mazowiecki. Wykonawcą… jest Konsorcjum firm: "BINSTAL" Bożena Tchórz z Tomaszowa Mazowieckiego oraz Firma Budowlana BIO-SYSTEM z Piotrkowa Trybunalskiego.

Kontrakt II - przedmiotem umowy jest budowa 31.175 mb kanalizacji sanitarnej obejmują…cej zarówno teren Gminy (Wąwał‚) jak i miasta. Wykonawcą… robót jest Przedsię™biorstwo Usł‚ugowo-Produkcyjne SANBUD Edward Rataj z Kalisza.

Kontrakt III - w ramach tego Kontraktu wybudowanych zostanie 17.720 m kanalizacji sanitarnej, gł‚ównie w rejonie Biał‚obrzegów – dzielnicy Tomaszowa Mazowieckiego. Pierwszym Wykonawcą kontraktu był‚o konsorcjum firm, którego Liderem był‚a firma SYNKRET S.A. z Bytomia, a partnerem Firma Inżynierska ALL-PRO Sp. z o.o. z Bielska-Biał‚ej. Po odstą…pieniu od Kontraktu przez Zamawiają…cego ponownie ruszył‚a procedura przetargowa w celu wył‚onienia nowego Wykonawcy.

Kontrakt IV - w ramach umowy wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna dł‚ugoś›ci 23.925 mb zarówno na ternie Gminy Tomaszów Maz. (Smardzewice) jak i miasta (m.in. osiedle Nagórzyce). Wykonawcą jest konsorcjum firm: "BINSTAL" Bożena Tchórz z Tomaszowa Mazowieckiego, "BINSTAL" s.c. Tchórz Honorata, Tchórz Przemysław z Tomaszowa Mazowieckiego oraz Firma Budowlana BIO-SYSTEM z Piotrkowa Trybunalskiego.

Kontrakt V - w jego ramach wybudowanych zostanie 11.215 mb kanalizacji sanitarnej w miejscowoś›ci: Zaborów I i II oraz Komorów na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki. Wykonawcą… jest konsorcjum firm: "BINSTAL" Bożena Tchórz, "BINSTAL" s.c. Tchórz Honorata, Tchórz Przemysł‚aw z Tomaszowa Mazowieckiego oraz Zakł‚ad Instalacji Sanitarnych Projektowanie i Nadzór Inwestorski H. i D. Gendek s.c. z Piotrkowa Trybunalskiego.

Kontrakt VI - w ramach tego Kontraktu zostaną… poddane renowacji istnieją…ce kolektory sanitarne o łą…cznej dł‚ugoś›ci ok. 19,0 km. Wykonawcą… zadania jest konsorcjum przedsię™biorców: "TAYLOR" Sp. z o.o. z Lublina jako LIDER konsorcjum oraz "INFRA" S.A. jako Partner Konsorcjum.

Kontrakt VII  - obejmuje  budową™ nowej przepompowni ścieków przy ulicy Kę™pa, wymianą… transformatora i agregatora prą…dotwórczego, wymianą™ kolektora tł‚ocznego mię™dzy przepompownią™, a oczyszczalnią™ przy ul. Henrykowskiej, a przede wszystkim modernizacją™ cz궙ci przepł‚ywowej oczyszczalni ś›cieków wraz z instalacją… odwodnienia osadu. Wykonawcą Kontraktu  jest konsorcjum firm  Budimex S.A.  i Cadagua S.A.

Zakończony został‚ etap projektowania

Zakoń„czona został‚a budowa kanalizacji na Kontrakcie I i V oraz zakoń„czono renowację™ sieci kanalizacyjnej w ramach Kontraktu VI. Mocno zaawansowane są prace dotyczą…ce modernizacji oczyszczalni ś›cieków. Zakoń„czono budowę™ nowej przepompowni ś›cieków przy ul. Kę™pa w ramach zadania 1.1 Kontraktu VII wraz z wymianą™ transformatora i agregatora prą…dotwórczego oraz połą…czono nowy kolektor rezerwowy pomiędzy przepompownią… przy ul. Kę™pa, a oczyszczalnią… ś›cieków przy ul. Henrykowskiej.

 

Zbliża się™ do koń„ca realizacja Projektu „Modernizacja oczyszczalni ś›cieków i skanalizowanie cz궛ci aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, którego beneficjentem jest Zakł‚ad Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.
Cał‚kowity koszt najwię™kszej w regionie inwestycji, wyniesie ponad 208 mln zł‚otych, w tym kwota finansowego wsparcia ze środków unijnych to ponad 101 mln zł‚otych.
Przed rozpo™częciem Projektu dostę™p do kanalizacji miało niecał‚e 75% mieszkań„ców aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego, a nieczystoś›ci przenikają…ce do gleby z nieszczelnych szamb przyczyniał‚y się™ do degradacji ś›rodowiska, wpł‚ywają…c negatywnie na są…siadujące z aglomeracją… tomaszowską… unikatowe przyrodniczo obszary.
Realizacja projektu zwię™kszy liczbę™ mieszkań„ców z dostę™pem do kanalizacji o ponad 15 500 osób, co pozwoli na zwię™kszenie stopnia skanalizowania aglomeracji do 95%, a okoł‚o 2300 szamb zostanie zlikwidowanych. Nastą…pi poprawa jakości życia mieszkań„ców, którzy przyłączą… swoje posesje do kanalizacji. Polepszy się™ jakość‡ wód powierzchniowych i podziemnych, a Tomaszów stanie się™ miastem bardziej przyjaznym dla ś›rodowiska. Ale żeby to osiągnąć‡, mieszkań„cy muszą… chcieć‡ się™ podłą…czyć‡ do nowo wybudowanej kanalizacji.

W ramach Projektu przeprowadzono kompleksową… rozbudowę™ i modernizację™ systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę™ i odprowadzania ś›cieków na terenie aglomeracji tomaszowskiej. Inwestycja swym zakresem obejmuje:
1. Budowę™ nowej sieci kanalizacyjnej o dł‚ugoś›ci ok. 108 km;
2. Modernizację™ istnieją…cej sieci sanitarnej o dł‚ugoś›ci ok. 19 km;
3.Wymianę™ kolektora tł‚ocznego mię™dzy przepompownią… ścieków przy ul. Kę™pa a oczyszczalnią… ś›cieków przy ul.  Henrykowskiej o długości ok. 1.3 km;
4. Budowę™ nowej przepompowni ścieków przy ul. Kę™pa 19 oraz modernizację™ oczyszczalni ś›cieków przy ul. Henrykowskiej wraz z cał‚kowitym rozwiązaniem gospodarki osadowej.
Wykonawca najwię™kszego zadania realizowanego w ramach w/w Projektu, tj. Kontraktu nr VII obejmującego „Modernizację™ oczyszczalni ś›cieków i skanalizowanie cz궛ci aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie nr 1.1, Zadanie nr 1.2, Zadanie nr 1.3.1a, Zadanie nr 1.3.1b ”w terminie umownym zrealizowa‡ć roboty. W dniu 10.12.2015 r. uzyskać‡ decyzję™ Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na użytkowanie zmodernizowanej oczyszczalni ś›cieków przy ul. Henrykowskiej. Pozwala to ZGW-K wykazać‡ się™ efektem rzeczowym w najwię™kszej, co do wartoś›ci (ponad 100 mln zł‚), cz궛ci Projektu.
Beneficjent osiągnął‚ efekt rzeczowy w 100% nie tylko w zakresie modernizacji oczyszczalni ś›cieków, ale także renowacji istnieją…cych kolektorów sanitarnych.

 

Więcej informacji dotyczą…cych przył…czenia nieruchomoś›ci znajduje się™ na podstronie:

http://promocjaprojektu.zgwk.pl/informacje.php

 

Projekt przyczyni się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej