Projekt pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji
Tomaszowa Mazowieckiego" jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

aktualności i komunikaty

Szanowni Państwo, zbliżamy się™ do koń„ca realizacji najwię™kszej w ostatnich latach miejskiej inwestycji, którą… jest projekt prowadzony przez Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie cz궛ci aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”. W jego ramach powstaje ponad 100 kilometrów nowej sieci sanitarnej wraz z  przyłą…czami w pasach drogowych. 19 km dotychczas istnieją…cej sieci został‚o zmodernizowane. Wymieniono również kolektor tł‚oczny między przepompownią… ś›cieków przy  ul. Kę™pa a oczyszczalnią… ś›cieków przy ul. Henrykowskiej o długoś›ci ok. 1,3 km, wybudowano nową… przepompownią™ ś›cieków przy ul. Kę™pa 19 oraz zmodernizowano oczyszczalnią™ ś›cieków przy ul. Henrykowskiej, co pozwoli na cał‚kowite rozwią…zanie gospodarki osadowej.

więcej »

Poza osiągnię™ciem efektu rzeczowego Projektu, równie istotnym, jest osiągnię™cie efektu ekologicznego. Ale w tym muszą… pomóc sami mieszkań„cy aglomeracji, podłączają…c się™ do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

więcej »
« Poprzednie 1 2 ... Następne » 

Projekt przyczyni się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej