Projekt pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji
Tomaszowa Mazowieckiego" jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

informacje

Inwestycje związane z realizacją Projektu Kluczowego - Modernizacja oczyszczalni ś›cieków i skanalizowanie cz궛ci aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego - współ‚finansowane są przez Unię™ Europejską… ze ś›rodków Funduszu Spójnoś›ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Celem Projektu jest modernizacja oczyszczalni ś›cieków i skanalizowanie cz궛ci aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Skanalizowanie aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego - liczone iloś›ci mieszkań„ców  mają…cych dostę™p do kanalizacji wzroś›nie z 74,8 % do 95,4 %. Umozliwi to uzyskanie dostę™pu do kanalizacji ok. 15,5 tys. mieszkań„ców.   › czytaj wię™cej

Zakł‚ad Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. prowadzi dział‚alność‡ w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę™ i zbiorowego odprowadzania ś›cieków na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego  za  pomoc urzą…dzeń„ wodocią…gowych oraz urzą…dzeń„ kanalizacji sanitarnej i deszczowej, stanowią…cych majątek Spół‚ki.   › czytaj wię™cej

 

Projekt przyczyni się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej