Projekt pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji
Tomaszowa Mazowieckiego" jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

aktualności i komunikaty

Konferencja poświęcona projektowi - 29 września 2015
30.09.2015

29 września 2015 odbył‚a się™ konferencja poś›wiecona projektowi pn. „Modernizacja oczyszczalni ś›cieków i skanalizowanie cz궛ci aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”. Spotkanie zorganizowano w Hotelu Mościcki w Spale.

 

Na konferencji zaproszone został‚y osoby zaangażowane w realizację™ Projektu, m.in.: przedstawiciele Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śšrodowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Śšrodowiska, przedstawiciele Zarządu Województwa Łódzkiego, wł‚adze samorzą…dowe powiatu, miasta i gminy Tomaszów Mazowiecki.

 

Spotkanie otworzyli Prezes Zarzą…du Zakł‚adu Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. Pani Maria Chiliń„ska oraz Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Pan Marcin Witko. Oboje wskazali na efekt ekologiczny, jaki  zostanie osią…gnię™ty poprzez realizacji projektu. Niewą…tpliwie dzię™ki inwestycji poprawi się™ stan ś›rodowiska naturalnego w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki. Kierownik projektu, Pani  Dorota Dobosz przedstawił‚a etapy realizacji inwestycji, a sprawują…cy nadzór przyrodniczy nad inwestycją Pan Jacek Tabor wygłosił‚ referat o realizacji projektu ZGWK w aspekcie ochrony ś›rodowiska.

 

Następnie zaproszeni goś›cie udali się™ na ulicę™ Henrykowską…, gdzie został‚a zaprezentowana modernizowana oczyszczalnia ś›cieków. Informacji na ten temat udzielał‚ Pan Waldemar Dę™bowski, Wiceprezes ZGWK, który wymieniał‚ również korzyś›ci pł‚yną…ce z realizacji projektu.

 

Podję™te dział‚ania  wpł‚yną… na polepszenie komfortu życia mieszkań„ców aglomeracji. Podniesie się™ jakość‡ wód powierzchniowych i podziemnych, a co za tym idzie woda do picia bę™dzie czystsza i zdrowsza. Tomaszowska infrastruktura kanalizacyjna staje się™ szczelną…, gwarantującą… dł‚ugoletnią… eksploatację™ inwestycji, która jest przyjazna dla ś›rodowiska. Tym samym miasto spełni wszelkie dyrektywy unijne i przepisy krajowe w zakresie odprowadzania ś›cieków i zagospodarowania osadów.

 

Uczestnicy konferencji zwiedzili również Skansen Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim.

 

W ramach inwestycji zostanie wybudowana  nowa sieć‡ kanalizacyjna o dł‚ugoś›ci ok. 110 km oraz zmodernizowana istnieją…ca sieć‡ sanitarna o dł‚ugoś›ci ok. 19 km. Zakres prac obejmuje również wymianę™ kolektora tł‚ocznego mię™dzy przepompownią… ś›cieków przy ulicy Kę™pa, a oczyszczalnią™ ś›cieków przy ulicy  Henrykowskiej, budowꙠ nowej przepompowni ś›cieków przy ulicy Kę™pa 19 oraz modernizacją™ oczyszczalni ś›cieków wraz z cał‚kowitym rozwiązaniem gospodarki osadowej.

 

Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ś›cieków i skanalizowanie cz궛ci aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego" jest współfinansowany przez Unię™ Europejską… ze Śšrodków Funduszu Spójnoś›ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śšrodowisko 2007-2013.

 « powrót

Projekt przyczyni się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej