Projekt pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji
Tomaszowa Mazowieckiego" jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

galeria zdjęć

Dożynki Prezydenckie w Spale

Dożynki Prezydenckie w Spale, które odbył‚y się™ 21 września 2014, był‚y doskonałą… okazją… do zaprezentowania się™ Zakł‚adu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszówie Mazowieckim, który promował‚ swoje kluczowe przedsię™wzię™cie dotyczą…ce uporzą…dkowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Gł‚ównym celem stoiska promocyjnego był‚o  zapoznanie mieszkań„ców z założeniami inwestycji zwią…zanej z budową… kanalizacji i remontem oczyszczalni ś›cieków. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ZGWK, którzy udzielali niezbędnych informacji dotyczą…cych zadań„ inwestycyjnych, jak również przedstawiciele firmy ERMAT, która jest odpowiedzialna za promocję™ projektu. Zainteresowanie stoiskiem był‚o duże, mieszkań„cy mogli zasięgnąć‡ porad m.in.  jak podłączyć‡ się™ do kanalizacji. Zorganizowano mini konkursy dla dzieci i dorosł‚ych sprawdzają…ce wiedzę™ o ochronie ś›rodowiska, konkursy rysunkowe dla dzieci, a także o godz: 14:00 Quiz dla dzieci i dorosł‚ych z wiedzy o realizowanym projekcie. Za udział‚ i poprawne odpowiedzi uczestnicy otrzymywali drobne upominki.

wejdź do galerii »
« Poprzednie ... 1 4 5 6 7 8 9 10 ... Następne » 

Projekt przyczyni się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej