Projekt pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji
Tomaszowa Mazowieckiego" jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

ekologia

WODA TO ŻYCIE A ŻYCIE TO MY!
14.07.2013

Woda to życiodajna substancja, którą… do niedawna ludzie uważali za nieograniczone dobro. Jednak obecnie liczne badania wskazują… na niedobór wody pitnej. Grożą… nam negatywne skutki globalnego ocieplenia, a zatem dział‚ania zmierzają…ce do minimalizacji strat w wykorzystaniu wody to konieczność‡. Zgodnie z raportem UNESCO w cią…gu nastę™pnych 20 lat ilość‡ dostę™pnej wody obniży się™ o 30%.

Oto kilka ł‚atwych sposobów oszczędzania wody:

  • Jeżeli woda kapie z kranu lub toalety natychmiast uszczelnij baterie,
  • Zakrę™caj wodę™ podczas mycia zę™bów, golenia i innych podobnych czynnoś›ci,
  • Nie zmywaj naczyń„ pod bieżącą… wodą,
  • Unikaj zbę™dnego spł‚ukiwania toalety i nie wrzucaj do niej ś›mieci, chemikaliów i resztek jedzenia,
  • Staraj się™ brać‡ krótkie prysznice, a nie dł‚ugie ką…piele w wannie,
  • Włączaj zmywarkę™ i pralkę™ dopiero jak będą… peł‚ne,
  • Zamontuj perlator, czyli nasadkę™ mieszającą… wodę™ z powietrzem,
  • Zastosuj reduktor ciś›nienia, gdyż zużycie wody zależy od ciśnienia w sieci wodocią…gowej,
  • Objaś›niaj dzieciom skutki nadmiernego zużycia wody i wdrażaj nawyki jej oszczę™dzania,
  • Staraj się™ podlewać‡ trawnik, roś›liny w ogrodzie czy sprzątać‡ podwórko zebraną… wodą… deszczową….


« powrót

Projekt przyczyni się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej