Projekt pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji
Tomaszowa Mazowieckiego" jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

aktualności i komunikaty

Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Tomaszowie Mazowieckim
29.04.2015

 

„Dni Otwarte Funduszy Europejskich” w Tomaszowie Mazowieckim

 

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. 

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kę™pa 19,

organizuje akcję™ promującą… Projekt:

 

Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie cz궛ci aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”.

 

Koordynatorem akcji jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju we współ‚pracy z Ministerstwem rodowiska i Narodowym Funduszem Ochrony Śšrodowiska i Gospodarki Wodnej, przy udziale instytucji zajmują…cych się™ Funduszami Europejskimi w Polsce.

 

Wszystkich zainteresowanych realizacją… najwię™kszej unijnej inwestycji aglomeracji tomaszowskiej, zapraszamy

w dniu 10 maja 2015 r. w godzinach 14.00 – 18.00 na Plac im. T. Koś›ciuszki

 w Tomaszowie Mazowieckim     

                                                                      

Na uczestników imprezy, będzie czekało szereg unikalnych atrakcji, na co dzień„ niedostę™pnych. Bę™dzie możliwość‡:

 • przejazdu busem po terenie budowanej oczyszczalni ścieków przy ul. Henrykowskiej      
 • obejrzenia prezentacji multimedialnej, dotyczą…cej realizowanego Projektu,  w tym nowo powstają…cej oczyszczalni ś›cieków, nowo budowanej infrastruktury kanalizacyjnej oraz sieci kanalizacyjnej poddanej renowacji,
 • uzyskania informacji o planowanych, docelowych efektach ekologicznych realizowanej inwestycji i pozytywnych zmianach jakie nastą…pią… w wyniku jej realizacji,
 • uzyskania szczegół‚owych informacji  nt. zakresu inwestycji i planowanych terminów zakoń„czenia jej kolejnych etapów,
 • uzyskania informacji dotyczą…cych preferencyjnych warunków finansowych przystą…pienia do Projektu oraz pobrania dokumentów aplikacyjnych i uzyskania wsparcia osób kompetentnych  w kwestii ich wypeł‚niania i składania,
 • obejrzenia wystawy fotograficznej  dokumentują…cej kolejne etapy realizacji Projektu,
 • obejrzenia wystawy specjalistycznego sprzę™tu ZGWK wraz z prezentacją… jego wykorzystania.

Zaplanowano także panel edukacji ekologicznej dla najmł‚odszych uczestników imprezy. Dzieci i mł‚odzież bę™dą… mogli uczestniczyć‡ w atrakcyjnych  zabawach i zdobywać‡ nagrody  w konkursach  ekologicznych,  których celem  będzie przekazanie wiedzy nt.:

 • wody jako czynnika warunkują…cego istnienie życia na ziemi i jej roli w naszym życiu codziennym,
 • groźnych dla zdrowia i życia zanieczyszczeń wód, spowodowanych agresywnym rozwojem cywilizacji i nieodpowiedzialnymi dział‚aniami czł‚owieka,
 • problemu i skutków malejących zasobów wody pitnej w przyrodzie,
 • koniecznoś›ci oszczę™dnego gospodarowania wodą… na co dzień„ i uś›wiadomienie jak możemy to robić‡.

Ponadto podczas imprezy będą… prezentowane i nagradzane prace plastyczne,  wykonane  przez dzieci i mł‚odzież z tomaszowskich szkół‚ podstawowych, nadesł‚ane na Konkurs Plastyczny zatytuł‚owany „Fundusze Europejskie zmieniają… Tomaszów Mazowiecki” 

Przebieg imprezy Dni Otwarte Funduszy Europejskich, bę™dzie dokumentowany fotograficznie, po czym udostę™pniony  na stronach internetowych:  www.promocjaprojektu.zgwk.pl  www.tomaszow-maz.eu« powrót

Projekt przyczyni się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej