Projekt pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji
Tomaszowa Mazowieckiego" jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

aktualności i komunikaty

Dni Otwarte Funduszy Europejskich
24.04.2014

Zakł‚ad Gospodarki Wodno Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim zaprasza  w czwartek 8 maja na
Dni Otwarte Funduszy Europejskich

z okazji 10-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

 

Zapraszamy do Oczyszczalni śšcieków przy ul. Henrykowskiej 2/4 w godzinach od 10 do 15.

 

 

Program Dni Otwartych:

  1. Godz. 1000  –  Powitanie przez Prezesa Zarzą…du Spół‚ki (A.Barań„skiego) goś›ci przybył‚ych na Dni Otwarte. 

 

  1. Informacja Z-cy Prezesa (W. Dę™bowskiego) na temat planowanej modernizacji oczyszczalni ś›cieków z uwzglę™dnieniem gospodarki osadowej (nowoś›ci). Prezentacja  wizualizacji przepompowni i oczyszczalni ś›cieków po modernizacji.

 

  1. O pełnych godzinach oprowadzanie grup po terenie oczyszczalni (maksymalnie 20 osób).

 

  1. Godz. 1200 i  1400 – prezentacja przez  Peł‚nomocnika ds. Realizacji  Projektu (MAO) peł‚nej informacji o realizowanej inwestycji i źródłach jej finansowania.  Zaproszenie do 2 punktów informacyjnych w których mieszkań„cy będą… mogli uzyskać‡ kompleksową… informacje  na temat przebiegu nowo budowanych kolektorów,  możliwościach i czasookresu wykonania przyłą…czy czy też pobrania stosownych dokumentów.

 

  1. Godz. 1230 i  1430 – prezentacja  przez  Peł‚nomocnika ds. Realizacji  Projektu (MAO ) obecnie funkcjonujących lagun jako jednego z elementów ciągu technologicznego w procesie oczyszczania ścieków  i zwią…zanych z nimi zamierzeń„ modernizacyjnych.

 

  1. Zwiedzają…cy  będą… mieli możliwość‡ zapoznania się™ z prezentacją… multimedialną… i filmem o Projekcie jak również wizualizacją… przepompowni ś›cieków i oczyszczalni po modernizacji.

 

  1. Goś›cie Dni Otwartych otrzymają…  upominki reklamowe wykonane na potrzeby promocji realizowanego Projektu .

 

  1. Zakoń„czenie Dni Otwartych – godz. 1500.


« powrót

Projekt przyczyni się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej